loading
medicate

Sünnet glans penisi örten prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet küçük bir cerrahi girişim olarak görülse de, her cerrahi girişim gibi yeterli deneyim olmadan, özensiz ve uygun şartlar sağlanmadan yapıldığında azımsanamayacak oranda komplikasyon riski taşımaktadır. Literatürde %0,1-25 gibi geniş bir aralıkta sünnetin erken ve geç dönem komplikasyon oranları bildirilmektedir. Sünnetin tıbbi deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce sıklıkla uygunsuz ortamlarda yapılması sünnet sonrası komplikasyonları arttırmaktadır. Sünnet komplikasyonları erken ve geç komplikasyonlar olarak sınıflandırılabilir. Erken dönemde ağrı, kanama, şişme, yetersiz cilt eksizyonu gibi hafif komplikasyonlar görülebilir. Geç dönemde ise, enfeksiyon, penis şaftı ile glans arasında cilt köprüsü oluşması, üriner retansiyon, meatal stenoz, meatal ülser ve fistüller görülebilir.

Yetersiz sünnet nedeniyle tekrar girişim yapılan ailelerin birçoğunun ortak hikayesi, daha önceki sünnet sonrasında kalan fazla sünnet derisinin çocuk büyüdükçe normale döneceğinin söylendiği ancak bunun gerçekleşmediğidir. Bununla birlikte yetersiz doku eksizyonu nedeniyle revizyon endikasyonu subjektiftir. Genellikle sünnet revizyonu, sadece sünnet olmamış görüntüsü olan çocuklara önerilmektedir.

Meatal stenoz sünnet sonrası ikinci en sık operasyon gereken durumdur. Frenular arter bağlanmasına veya ekspoze olan eksternal meanın sürtünmeye bağlı mekanik irritasyonundan kaynaklanan meatite sekonder olarak gelişebilir. Tedavi için gerekli durumlarda meatotomi veya meatoplasti yapılabilir.

Erken kanama ve enfeksiyon literatürde %0.2-8 arasında değişen oranlarda verilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve hastane dışı uygulamalarda enfeksiyon ve kanama sıklıkla gözlenmektedir. Genellikle frenulum bölgesinin yetersiz kontrolü sonucu ortaya çıkar. Kanama, penil kanlanmayı bozmayacak şekilde baskılı sargı uygulaması, koterizasyon ve gerektiğinde sütür atılarak durdurabilir.

Cilt köprüsü sünnet derisi mukozasının glanstan tam ayrılmaması veya sünnet sırasında glans yaralanması sonucu yaralı glans bölgesinin insizyon hattına birleşerek yapışması nedeniyle gelişir. Zamanla ayrılma söz konusu değildir ve cerrahi olarak düzeltmek gerekir.

Çocuk lokal işlemi tolere edebilecek yaşta olsa bile sünnet revizyonunun genel anestezi altında yapılması önerilir.